Tài chính

Kids Plaza thu h?i s?a Kidsmix Premium c� d?u hi?u t?y date

doisongphapluat.com -

(?SPL) � Si�u th? Kids Plaza ?� c� quy?t ??nh thu h?i to�n b? s?n ph?m Kidsmix Premium v� ng?ng kinh doanh ?? ch? c�u tr? l?i c?a ??n v? cung ?ng s?n ph?m. Si�u th? Kids Plaza c?ng y�u c?u c�ng ty Nh?t L�m ph?i c� v?n b?n ch�nh th?c tr? l?i v? nghi v?n s?a c� d?u hi?u t?y date.

C�ch ch?n mua cua, gh? ngon, nhi?u th?t

doisongphapluat.com -

(?SPL) - Cua, gh? l� m�n kho�i kh?u c?a nhi?u ng??i, c?ng ???c b�n nhi?u. V?i m?c gi� dao ??ng t? 200.000- 300.000 ??ng/kg, n?u kh�ng kh�o ch?n, r?t c� th? b?n s? mua ph?i nh?ng con cua, gh? �ch?ng x?ng v?i ??ng ti?n b�t g?o�.