Trần Ngọc Căng

Quảng Ngãi xác định năm 2017 là năm then chốt

cafef.vn -

Tiếp tục phát huy thành công của năm 2016, năm 2017, tỉnh  Quảng Ngãi xác định là năm then chốt trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp”.